Rasismen
Fördomar och förföljelser.

Rasismen är idag ett av de största problemen i det svenska samhället. Men när uppstod egentligen rasismen? Vad grundar den sig på? Och hur kan man komma tillrätta med situationen?
Det lever inte fler Romani Folk i Europa än att de skulle kunna gå vilse i Norrland allihop. Kanske kring fem miljoner allt som allt, varav några få procent har möjlighet att byta hemland, men i allt fler västländer beskrivna som en när som helst invällande lavamassa som lägger välfärdsbyggen i ruiner på sin väg.
Det är i all sin gapande dumhet vanlig traditionell rasism.
Zigenare, tattare, Gitanos, bohemes,  Ziguner ,Tater , Gipsy , Gypsies,(egentligen egyptier), mustalainen (ungefär "svartskalle" på finska), hatat barn har många namn, har förföljts och förslavats, stötts ut och stängts in i Europa under mer än ett halvt årtusende.


 


Vad är Rasism? Rasism kan beskrivas på många olika sätt och ses ur olika perspektiv. Ett av dessa perspektiv utgår från en biologisk syn på människan och dennes kapacitet. Enligt denna tro anses vissa raser enligt naturen överlägsna andra. Denna typ av rasism har fått allt mindre betydelse. Det finns dom som menar att rasism inte existerar i och med att det inte längre är vetenskapligt bevisat att dela in människor i olika ras kategorier. Men i dag behandlas människor orättvist, kränks och förnedras på grund av deras hudfärg, ögonfärg eller på grund av att de har ett annorlunda namn. Eftersom människor fortfarande i många fall döms efter deras yttre och inte efter deras inre egenskaper måste jag tyvärr konstatera att rasism lever kvar i vårt samhälle. Även om den som förtrycker, diskriminerar eller kränker någon annan inte grundar sina handlingar på en medveten rasideologi kan det likväl upplevas som rasism av den drabbade.

När resande kom till Europa drog de stor uppmärksamhet till sig, dels för att de hade en annan hudfärg och ett annat utseende, dels för sin förmåga och kunskap om att ta hand om och bota djur men även människor. Detta visar att resande hade stor kunskap om naturläkemedel och på grund av det blev de anklagade av dåtidens kyrka att de sysslade med svart magi. Resande hade även andra yrken som de försörjde sig på som t ex: Kopparslageri, hästhandel, smide o s v. Det dröjde inte länge förrän det började spridas olika fördomar om . resande I många europeiska länder ägde man resande som slavar, man kunde göra som man ville med dem. Man brukade organisera jakt på resande för nöjes skull, man dödade dem utan att stå till svars, man stoppade upp huvuden av Romani Folk och hängde dem som prydnader i slotten. Många länder stiftade grymma lagar så att man med gott samvete kunde driva bort Romani Folk som t ex:

Vår egna Gustav Wasa spottade på dem. På 1600-talet utsattes de för den grymmaste lag som stiftats i Sverige, den Romani Person som inte lämnade Sverige direkt skulle saklöst hängas.

1525 Gustav Wasa befallde biskopen i Strängnäs att alla Resande skulle ut ur Sverige.

1551 I Orleans beslöt Frankrikes parlament att alla Romani Folk skulle utrotas.

1637 ( 28/7 ) Utfärdades en lag i Sverige att alla manliga Romano män skulle dödas som påträffades efter den 8/11 samma år.

1857 Utfärdades inreseförbud mot Romani Folk i Danmark och alla som redan fanns i landet utvisades.

1914 Utfärdades inreseförbud mot Romani folk i Sverige som formellt upphävdes först 1954.

En av de mest dramatiska perioder i Romani historien var perioden under andra världskriget. Den officiella siffran för utrotade Romani folk under andra världskriget är c:a 500 000. Men Dr.Mark Munzel vid Frankfurt Etnologische Museum utesluter inte att antalet utrotade Romani Folk under denna perioden kan vara så högt som omkr. 4 000 000!!!. 

I delar av Centraleuropa hölls Romani Folk som slavar till slutet av 1800-talet. De har utsatts för pogromer och under nazitiden förintades procentuellt sett fler zigenare än judar, även om Tyskland inte förmådde sig att erkänna det förrän på 80-talet.
Det är dessa människor det handlar om. Det är de som nu skrämmer västeuropéer bortom sans och vett inför EU:s utvidgning, en genom århundraden förtryckt och misshandlad samling folkspillror som alltid försökt behålla sin värdighet, sin kultur och sitt språk.

Nu ska jag nämna lite om den rasism Romani Folket har varit utsatta för i Sverige under flera år där dom Rest Fram

I Sverige var det tvångs stelirisering och omhändertagande av barnen, för att staten hade mycket fördomar om Resande.

"Tattare" har i århundraden ansetts vara tjuvaktiga människor där männen slåss med kniv och kvinnorna är lösaktiga. Men detta är helt fel.

Tänk er inte en mörk person i hela Sverige inga mörka personer i hela Sverige bara en lite grupp och det var Romani Folket detta gilla inte myndigheterna dom ville att allt skulle var ljus och vackert. Ett så kallad A-släkte ("En friskare anda går genom tiden." I folkhemmets tidevarv trodde man sig kunna skapa A-människor, men inte bara genom rätt diet. Bild ur "Mjölkpropagandan" (1937). "Interiör från Statens institut för rasbiologi i Uppsala 1923." De olönsamma skars bort Genom tvångssteriliseringarna kunde staten minimera antalet bidragstagare, skriver Maciej Zaremba...)
 Men alla fick inte plats i myndigheternas mått så Riksdag och Myndigheter på 40talet dom ville bygga folkhemmet men där fick inte alla plats så alla handikappade, psykiskt sjuka, och Tattare (Resande) skulle utrotas så dom tillätt skapa lagar så dom kunde skapa steriliseringar av Resande och handikappade, psykiskt sjuka... Riksdagen drev 1941 med stor majoritet igenom en lag som gjorde det möjligt att sterilisera människor för att de betraktades som "asociala" Ett godtryckligt begrepp som menas med att dom inte passa in i mallen för hur man skulle leva: alkoholister ,kriminella, psykiskt sjuka och Tattare (Resande/Romani Folket) skulle bort .Per albin Hansson var statsminister politiker i alla läger hade intryck av tankegångar som fördes farm av forskare inom rasbiologin, Rasbiologierna ägnade sig åt ärftlighetslära och trodde att dåliga arvsanlag var på frammarsch Om odugliga människor fick blandas med den friska folkstammen skulle rasen gradvis försämras för sist gå under mena dom. Många socialdemokrater var rädda för att svenska folket skulle sjunka ner i degenerationens dy .så ett mål för den" ingenjörskonsten" var att rensa befolkningen från allt mörk och ont (Romani Folket) för Medborgare skulle vara friska, arbetsföra och inte ligga till last.

Enligt den gängse historieskrivningen inträffade emellertid ingetdera. I den mån socialdemokratins rashygieniska aktioner alls omtalas i historieböckerna heter det för det mesta att det handlade om "reformeugenik", det vill säga en uttalad icke-rasistisk "befolkningspolitik", syftande enkom till att minska förekomsten av ärftliga sjukdomar. Därmed skulle den nordiska rashygienen vara väsensskild från den nazityska. Som vi skall se är sådan tolkning falsk. Likväl hade Gunnar Myrdal skäl att känna sig litet oäven. Hans idéer om sanering av "människomaterialet" fick en litet brunare färg när de kom att hanteras av riksdag och regering.
Fram till krigsutbrottet är det i det officiella Sverige tunnsått med avståndstaganden från den tyska rashygienen. Nazister föreläser vid Rasbiologiska institutet i Uppsala eller tillkallas som sakkunniga när institutet skall få en ny chef. Så sent som 1938 förmår inte den statliga befolkningskommissionen att ta avstånd från Nürnberglagarna. Man tycker visserligen att tyskarna går för långt, men nöjer sig med att hänvisa till att lagarna rönt "brett ogillande - - - i den internationella världen". Gunnar Broberg och Mattias Tydén sammanfattar: "När plus- och minus-poster skulle föras samman tycks balansen närmast ha utfallit till Tysklands fördel."
Den 2 juni 1942 nås världen via BBC av den första rapporten om Förintelsen. I det ockuperade Norge har Vidkun Quisling utökat steriliseringslagen (som liknar den svenska) med ett lagrum "för rasens bevarande". Samma år beordrar en statssekreterare i Stockholm Socialstyrelsen att "verkställa inventering av de tattare och zigenare, som finnas inom riket". Beslutet föredras i konselj den 25 september och signeras av socialminister Gustav Möller och den unge statssekreteraren. En kopia av beslutet skickas till Rasbiologiska institutet. Statssekreterarens namn är Tage Erlander.
Vad är syftet med registreringen? Det framgår inte av regeringsbeslutet. Jag har gjort mig mödan att efterforska Tage Erlanders beslutsunderlag. I pärmen "Tattarfrågan" finns bland annat Socialstyrelsens analys av problemet daterat den 28 juni 1937:Bild från en Tattare Jakt i Norge
1907

När paret Gunnar och Alva Myrdal skrev boken kris i befolkningens frågan 1934 fick rasbiologin rejält genomslag. Boken trycktes i stora upplagor och budskapet förankrades hos allmänheten Myrdals uppskattades att så många sa vara tionde svensk inte var av tillräckligt gott virke för att kunna fungera i folkhemmet. För de allra flest räckte det med utbildning och bättre sjukvård. För andra grupper (som Resande) krävdes det starkare tag "i närmsta planet ligger då givetvis den radikala tusovring av höggradigt livsodugliga individer ,som kan åstadkommas genom steriliseringar" skriver de i boken Det var naturligtvis ideologerna som skapade en bild ab hur människor skulle vara: På den tiden skulle du vara blond och blåögd. Var du inte det så tillhörde du automatiskt den andra sidan. den mörka och onda.

Brev Till Ministern

 

1 januari 1935 fick Sverige sin första steriliseringslag. Socialstyrelsen var en av de starkast på drivna krafterna bakom lagtexten .Statens inspektör för fattiga och barnavård. Halfred von kock drog sitt strå till stacken. Han siktade in sig på Tattare(Resande) och skrev ett brev till socialministern att det var dags att ingripa mott gruppen som enligt honom hade ett "asocialt levnadssätt" och hade plågat resten av befolkningen i flera hundra år .Riksdagsmännen lystrade som röstade. Men när lagen väl var klubbad ansågs den otillräcklig det gick bara striliera dem som gick med på det frivilligt. eller fått diagnosen "sinnessjuk" eller "sinnesslö "Det var inte så lätt att komma åt de asociala "Tattare(Resande) "Makarna Myrdal ville att familjepolitiken så snart det var möjligt skulle "behandlas teknisk och rationellt" Och Gunnar Myrdal satt med i den kommissionen som i början på 1930-talet utredde befolkningens poblemtiken .Men när det slut beräknande som låg till grund för 1941 års steriliseringslag lades fram han hunnit dra öronen åt sig. i ett brev till sina partikamrater varnar han dom "Det smakar nazism lång väg och situationen i Sverige gör farligt att icke ställa specialdemokratin fri från denna tendens i betänkandet "- Socialstyrelsen välkomnade dock den hårda steriliseringens lagen och skrev rent ut att just Tattare(Resande) var "oförbätterliga lösdrivare" med en" utpräglat asocial livsföring" det blev fritt fram ett tag tror jag. för sterilisering av alla som blev utpekade som Tattare(Resande) Plus de utvecklingsstörda dem knäppte de ju först i Sverige steriliserades totalt 62 888 människor mellan 1935-1975 då lagen försvann . Den sista steriliseringen var på grund av sociala skäl skedde 1965

"Så är det med det mångt kulturella Sverige"

 

 

 

Resande Behandlades som djur!!

barnavårdsnämnden splittrade familjer Det var inget konstigt med det. Så var det ofta på den tiden. Och just Tattare (Resande) var den grupp som var allra mest avskydd det gick så långt att dom ville ha skott pengar på Tattare (Resande).Det var samhällets bottenskrap. inventerades som boskap (djur) och vissa politiker uttryckte sin besvikelse över att det inte gick att utvisa dom ur landet. De var ju torts allt svenska medborgare - Ordet tattare är förknippat med någonting så........ja det värsta du kan tänka dig. allt skit, allt ont De omfattar allt som är kriminellt och sjukt i samhället att resa eller bara handla med hästar räckte ofta för att grannar och myndigheter skulle ta ställning. Begreppet tattare fick en så oerhört negativ laddning att de som pekades ut själva för tattare börja kalla sej Resande. Namnet passades bättre som beskrivning på människorna och deras yrken. Tattare (resande) begreppet lever i högsta grad kvar i dag .Det finns en Individer i dag "Jag bland annat"  som arbetar för för Romani Folket Är det helt klart att Tattare i början av seklet blev ett samlingsnamne för individer som samhället ville bli av med! avskydda och föraktade och tyvärr är det även så i dag med mobbning, fördomar, skolor ,arbetsplatser , butiker ja listan är lång !!

 Så jag Tycker alla Resande där ute som är rädd och skämmas för vad dom är gör inte det var stolt Ni har inte gjort något fel för alla över grepp det är den rädda människans fel att dom är rädda för det okända

Du är född till Resande

inga ska förneka någonting som du är.

Precis som en svart man, han kan inte ändra sig själv till vit.

Så du kommer alltid att vara Resande inget att skämmas för, var stolt

för vad du är och vart du kommer i från!!!.

En medveten Resande vet att han inte behöver spela någon roll när han träffar "de sina"

han är accepterad med hull och hår!!

En sann Resande månar om "de sina"

En sann Resande är hjälpsam mot de utsatta. ömmar för de fattiga.

En Resande klär sig gärna lite extra fint.

Resande är mycket "rensliga" .

Resande håller ihop mer än "vanligt folk" gör.

Vandrarblodet gör att man fortfarande tycker om att resa ofta.

Man blir aldrig "jekk buro" man försöker ta efter mönstret men det går inte aldrig riktigt. För innerst inne är man inte en "buro"

Säga vad man vill men Romani Folket ger aldrig upp eller erkänt sej besegrade Romani Folket har många gånger vänt på den förakta och den fruktan de väckt, till att skaffa sig fördelar i kampen för tillvaron!

 

 

Läs också: "Sinnesslöhet socialt arv" (Inrikes 21/8)
och: "Rashygien i folkhemmet" av Maciej Zaremba.